Accueil --> Liste rois --> Russie --> Tsars Romanov (1613-1917)
Accueil --> Liste rois --> Russie --> Romanov I (1613-1762)
Accueil --> Liste rois --> Russie --> Romanov II (1762-1917)
Accueil --> Liste rois --> URSS -------------------------------------------> Politburo du PCUS (1917-1991)

 

 

MEMBRES DU POLITBURO DU P.C.U.S
(1917-1991)

 

1917

Lénine, Kamenev, Krestinski, Staline, Trotski, Zinoviev, Bubnov, Sokolnikov

1918

Lénine, Kamenev, Krestinski, Staline, Trotski, Zinoviev, Bubnov, Sokolnikov

1919

Lénine, Kamenev, Krestinski, Staline, Trotski, Zinoviev, Bubnov, Sokolnikov

1920

Lénine, Kamenev, Krestinski, Staline, Trotski, Zinoviev, Preobrajenski Serebryakov, Bukharin

1921

Lénine, Kamenev, Krestinski, Staline, Trotski, Zinoviev, Preobrajenski Serebryakov, Bukharin

1922

Lénine, Kamenev, Rykov, Staline, Trotski, Zinoviev, Tomski

1923

Lénine, Kamenev, Rykov, Staline, Trotski, Zinoviev, Tomski

1924

Boukharine Kamenev, Rykov, Staline, Trotski, Zinoviev, Tomski

1926

Boukharine Kalinine, Rykov, Staline , Molotov, Vorochilov, Tomski, Rudzutak, Kouibichev

1928

Boukharine Kalinine, Rykov, Staline , Molotov, Vorochilov, Tomski, Rudzutak, Kouibichev

1930

Kaganovitch, Kalinine, Kirov, Staline, Molotov, Vorochilov, Rudzutak, Kouibichev, Kosior, Ordjonikidze

1932

Kaganovitch, Kalinine, Kirov, Staline , Molotov, Vorochilov, Andreyev, Rudzutak, Kouibichev, Kosior, Ordjonikidze

1934

Kaganovitch, Kalinine, Kirov, Staline, Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Kouibichev, Kosior, Ordjonikidze

1936

Kaganovitch, Kalinine, Tchubar, Staline , Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Kosior, Ordjonikidze

1938

Kaganovitch, Kalinine, Tchubar, Staline , Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Jdanov, Kosior

1940

Kaganovitch, Kalinine, Khrouchtchev, Staline , Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Jdanov

1942

Kaganovitch, Kalinine, Khrouchtchev, Staline, Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Jdanov

1944

Kaganovitch, Kalinine, Khrouchtchev, Staline , Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Jdanov

1946

Kaganovitch, Kalinine, Khrouchtchev, Staline , Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Voznesenski, Jdanov, Beria, Malenkov

1948

Kaganovitch, Khrouchtchev, Staline, Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Voznesenski, Beria, Malenkov, Boulganine, Kossyguine

1950

Kaganovitch, Khrouchtchev, Staline, Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Beria, Malenkov, Boulganine, Kossyguine

1952

Kaganovitch, Khrouchtchev, Staline, Aristov, Molotov, Vorochilov, Andreyev, Mikoyan, Andrianov, Beria, Malenkov, Boulganine, Chesnokov, Korotchenko, Kouznetsov, Malyshev, Melnikov, Mikhaylov, Pervukhine, Ponomarenko, Kuusinen, Saburov, Chkiryatov, Chvernik, Souslov

1953

Kaganovitch, Khrouchtchev, Staline, Aristov, Molotov, Vorochilov, Mikoyan, Andrianov, Beria, Malenkov, Boulganine, Chesnokov, Korotchenko, Kouznetsov, Malyshev, Melnikov, Mikhaylov, Pervukhine, Ponomarenko, Kuusinen, Saburov, Chkiryatov, Chvernik, Souslov

1954

Kaganovitch, Khrouchtchev, Molotov, Vorochilov, Mikoyan, Malenkov, Boulganine, Pervukhine, Saburov

1955

Kaganovitch, Khrouchtchev, Molotov, Vorochilov, Mikoyan, Malenkov, Boulganine, Souslov, Kirichenko, Pervukhine, Saburov

1956

Kaganovitch, Khrouchtchev, Molotov, Vorochilov, Mikoyan, Malenkov, Boulganine, Souslov, Kirichenko, Pervukhine, Saburov

1957

Kaganovitch, Khrouchtchev, Joukov, Mukhitdinov, Molotov, Vorochilov, Mikoyan, Malenkov, Boulganine, Saburov, Belyayev, Brejnev, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Souslov, Furtseva, Kirichenko, Pervukhine, Aristov

1958

Khrouchtchev, Mukhitdinov, Vorochilov, Mikoyan, Boulganine, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Souslov, Furtseva, Kirichenko, Aristov, Belyayev, Brejnev

1959

Khrouchtchev, Mukhitdinov, Vorochilov, Mikoyan, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Souslov, Furtseva, Kirichenko, Aristov, Belyayev, Brejnev

1960

Khrouchtchev, Mukhitdinov, Vorochilov, Mikoyan, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Souslov, Furtseva, Kirichenko, Aristov, Belyayev, Brejnev

1961

Khrouchtchev, Mukhitdinov, Mikoyan, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Souslov, Furtseva, Aristov, Brejnev, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov

1962

Kirilenko, Khrouchtchev, Mikoyan, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Souslov, Brejnev

1963

Kirilenko, Khrouchtchev, Mikoyan, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Souslov, Brejnev

1964

Kirilenko, Khrouchtchev, Chelepine, Tchelest, Mikoyan, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Chvernik, Kuusinen, Kozlov, Souslov, Brejnev

1965

Kirilenko, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Mikoyan, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Chvernik, Souslov, Brejnev

1966

Kirilenko, Pelshe, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Mikoyan, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Chvernik, Souslov, Brejnev

1967

Kirilenko, Pelshe, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Souslov, Brejnev

1968

Kirilenko, Pelshe, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Souslov, Brejnev

1969

Kirilenko, Pelshe, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Souslov, Brejnev

1970

Kirilenko, Pelshe, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Souslov, Brejnev

1971

Kirilenko, Grishine Pelshe, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Kulakov, Kunaev, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Cherbitski, Souslov, Brejnev

1972

Kirilenko, Grishine Pelshe, Chelepine, Tchelest, Mazurov, Kulakov, Cherbitski, Souslov, Brejnev, Kunaev, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine

1973

Kirilenko, Kulakov, Kunaev, Voronov, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Grechko, Gromyko, Souslov, Brejnev

1974

Kirilenko, Grishine Pelshe, Chelepine, Mazurov, Kulakov, Kunaev, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Grechko, Gromyko, Souslov, Brejnev

1975

Kirilenko, Grishine Pelshe, Chelepine, Mazurov, Kulakov, Kunaev, Polyanski, Podgorny, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Grechko, Gromyko, Souslov, Brejnev

1976

Kirilenko, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Kulakov, Kunaev, Polyanski, Podgorny, Mazurov, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Grechko, Gromyko, Souslov, Brejnev

1977

Kirilenko, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Mazurov, Kulakov, Kunaev, Brejnev, Podgorny, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Gromyko, Souslov

1978

Kirilenko, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Kulakov, Kunaev, Tchernenko, Tikhonov, Brejnev, Mazurov, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Gromyko, Souslov

1979

Kirilenko, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Kunaev, Tchernenko, Tikhonov, Brejnev, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Gromyko, Souslov

1980

Kirilenko, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Gorbatchev, Kunaev, Tchernenko, Brejnev, Tikhonov, Kossyguine, Cherbitski, Andropov, Gromyko, Souslov

1981

Kirilenko, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Gorbatchev, Kunaev, Tchernenko, Tikhonov, Cherbitski, Andropov, Gromyko, Souslov, Brejnev

1982

Kirilenko, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Gorbatchev, Kunaev, Tchernenko, Tikhonov, Aliev, Cherbitski, Andropov, Gromyko, Souslov, Brejnev

1983

Gorbatchev, Solomentsev, Kunaev, Vorotnikov, Tchernenko, Tikhonov, Grishine Pelshe, Romanov, Ustinov, Aliev, Cherbitski, Andropov, Gromyko

1984

Gorbatchev, Solomentsev, Kunaev, Vorotnikov, Tchernenko, Tikhonov, Romanov, Ustinov, Grishine Aliev, Cherbitski, Andropov, Gromyko

1985

Ryjkov, Gorbatchev, Solomentsev, Kunaev, Vorotnikov, Tchernenko, Tikhonov, Tchebrikov, Grishine Aliev, Cherbitski, Chevardnadze, Gromyko

1986

Ryjkov, Tchebrikov, Zaikov, Ligatchev, Gorbatchev, Solomentsev, Kunaev, Vorotnikov, Grishine Aliev, Cherbitski, Chevardnadze, Gromyko

1987

Ryjkov, Nikonov, Tchebrikov, Zaikov, Ligatchev, Gorbatchev, Solomentsev, Kunaev, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Aliev, Cherbitski, Chevardnadze, Gromyko

1988

Ryjkov, Nikonov, Tchebrikov, Zaikov, Ligatchev, Gorbatchev, Solomentsev, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Medvedev, Cherbitski, Chevardnadze, Gromyko

1989

Ryjkov, Nikonov, Ligatchev, Gorbatchev, Kriouchkov, Maslioukov, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Tchebrikov, Zaikov, Medvedev, Cherbitski, Chevardnadze, Ivachko

1990

Ryjkov, Dzasokhov, Burokyavicius, Ligatchev, Gorbatchev, Rubiks, Semyonova, Pogosyan, Sokolov, Medvedev, Frolov, Ivachko, Chevardnadze, Gumbaridze, Guren, Kriouchkov, Maslioukov, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Polozkov, Chenine Sillari, Stroyev, Yanayev, Malofeiev

1991

Yeremey, Dzasokhov, Burokyavicius, Amanbayev, Surkov, Gorbatchev, Polozkov, Rubiks, Semyonova, Chenine Sillari, Stroyev, Yanayev, Malofeiev, Pogosyan, Frolov, Ivachko, Gurenko, Sarkisyan, Annus, Karimov, Luchinski, Makhkamov, Masaliyev, Mutalibov, Zaikov, Nazarbayev, Niyazov, Prokofyev,