• GUPT (Maithili Sharan)
   Photo 1

   

 • GUPTA (Ram Prakash)(1923-2004)
   Photo 1

   

 • GUPTA (Shanti)