• EVTOUCHENKO (Evgueni Alexandrovitch)(1932-)
      Photo 1