• BAHADUR (Raghu Raj)(1923-)
   Photo 1

   

 • BAHCALL (John)
   Photo 1

   

 • BAHIR (Moshe)
   Photo 1

   

 • BAHNEMANN (Walter)(1925-)
   Photo 1

   

 • BAHNS (Kurt)
   Photo 1

   

 • BAHR (Artur)
   Photo 1

   

 • BAHR (Günther)
   Photo 1
   Photo de groupe 1 - 2

   

 • BAHR (Herman)
   Photo 1
   Dessin 1

   

 • BAHR (Morris)
   Photo 1

   

 • BAHRAM I (roi sassanide)
   Monnaie 1

   

 • BAHRAM II (roi sassanide)
   Monnaie 1

   

 • BAHRAM III (roi sassanide)
   Monnaie 1

   

 • BAHRAM IV (roi sassanide)
   Monnaie 1

   

 • BAHRAM V (roi sassanide)
   Monnaie 1

   

 • BAHRAM VI (roi sassanide)
   Monnaie 1