• AMSBERG (Joachim von)
      Photo 1

     

  • AMSCHLER (Pankraz)(1906-)
      Photo 1