• BAHADUR (Raghu Raj)(1923-)
   Photo 1

   

 • BAHCALL (John)
   Photo 1

   

 • BAHIR (Moshe)
   Photo 1

   

 • BAHNEMANN (Walter)(1925-)
   Photo 1

   

 • BAHNS (Kurt)
   Photo 1

   

 • BAHR (Artur)
   Photo 1

   

 • BAHR (Guenther)
   Photo 1
   Group photo 1 - 2

   

 • BAHR (Herman)
   Photo 1
   Drawing 1

   

 • BAHR (Morris)
   Photo 1

   

 • BAHRAM I (Sassanid king)
   Coin 1

   

 • BAHRAM II (Sassanid king)
   Coin 1

   

 • BAHRAM III (Sassanid king)
   Coin 1

   

 • BAHRAM IV (Sassanid king)
   Coin 1

   

 • BAHRAM V (Sassanid king)
   Coin 1

   

 • BAHRAM VI (Sassanid king)
   Coin 1