Home --> List of Kings --> Russia --> Romanov I (1613-1762)
Home --> List of Kings --> Russia --> Romanov II (1762-1917)
Home --> List of Kings --> USSR -------------------------------------------> CPU Politburo (1917-1991)

 

MEMBERS OF THE POLITBURO OF THE COMMUNIST PARTY OF USSR

(1917-1991)

1917

Lenin, Kamenev, Krestinsky, Stalin, Trotsky, Zinoviev, Bubnov, Sokolnikov

1918

Lenin, Kamenev, Krestinsky, Stalin, Trotsky, Zinoviev, Bubnov, Sokolnikov

1919

Lenin, Kamenev, Krestinsky, Stalin, Trotsky, Zinoviev, Bubnov, Sokolnikov

1920

Lenin, Kamenev, Krestinsky, Stalin, Trotsky, Zinoviev, Preobrazhensky Serebryakov, Bukharin

1921

Lenin, Kamenev, Krestinsky, Stalin, Trotsky, Zinoviev, Preobrazhensky Serebryakov, Bukharin

1922

Lenin, Kamenev, Rykov, Stalin, Trotsky, Zinoviev, Tomsky

1923

Lenin, Kamenev, Rykov, Stalin, Trotsky, Zinoviev, Tomsky

1924

Bukharin, Kamenev, Rykov, Stalin , Trotsky, Zinoviev, Tomsky

1926

Bukharin, Kalinin, Rykov, Stalin, Molotov, Voroshilov, Tomsky, Rudzutak, Kuibyshev

1928

Bukharin, Kalinin, Rykov, Stalin, Molotov, Voroshilov, Tomsky, Rudzutak, Kuibyshev

1930

Kaganovich, Kalinin, Kirov, Stalin, Molotov, Voroshilov, Rudzutak, Kuibyshev, Kosior, Ordzhonikidze

1932

Kaganovich, Kalinin, Kirov, Stalin, Molotov, Voroshilov, Andreyev, Rudzutak, Kuibyshev, Kosior, Ordzhonikidze

1934

Kaganovich, Kalinin, Kirov, Stalin, Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Kuibyshev, Kosior, Ordzhonikidze

1936

Kaganovich, Kalinin, Chubar, Stalin , Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Kosior, Ordzhonikidze

1938

Kaganovich, Kalinin, Chubar, Stalin, Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Zhdanov, Kosior

1940

Kaganovich, Kalinin, Khrushchev, Stalin , Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Zhdanov

1942

Kaganovich, Kalinin, Khrushchev, Stalin , Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Zhdanov

1944

Kaganovich, Kalinin, Khrushchev, Stalin , Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Zhdanov

1946

Kaganovich, Kalinin, Khrushchev, Stalin , Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Voznesensky, Zhdanov, Beria, Malenkov

1948

Kaganovich, Khrushchev, Stalin , Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Voznesensky, Beria, Malenkov, Bulganin, Kosygin

1950

Kaganovich, Khrushchev, Stalin, Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Beria, Malenkov, Bulganin, Kosygin

1952

Kaganovich, Khrushchev, Stalin, Aristov, Molotov, Voroshilov, Andreyev, Mikoyan, Andrianov, Beria, Malenkov, Bulganin, Chesnokov, Korotchenko, Kuznetsov, Malyshev, Melnikov, Mikhaylov, Pervukhin, Ponomarenko, Kuusinen, Saburov, Shkiryatov, Shvernik, Suslov

1953

Kaganovich, Khrushchev, Stalin , Aristov, Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Andrianov, Beria, Malenkov, Bulganin, Chesnokov, Korotchenko, Kuznetsov, Malyshev, Melnikov, Mikhaylov, Pervukhin, Ponomarenko, Kuusinen, Saburov, Shkiryatov, Shvernik, Suslov

1954

Kaganovich, Khrushchev, Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Malenkov, Bulganin, Pervukhin, Saburov

1955

Kaganovich, Khrushchev, Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Malenkov, Bulganin, Suslov, Kirichenko, Pervukhin, Saburov

1956

Kaganovich, Khrushchev, Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Malenkov, Bulganin, Suslov, Kirichenko, Pervukhin, Saburov

1957

Kaganovich, Khrushchev, Zhukov, Mukhitdinov, Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Malenkov, Bulganin, Saburov, Belyayev, Brezhnev, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Suslov, Furtseva, Kirichenko, Pervukhin, Aristov

1958

Khrushchev, Mukhitdinov, Voroshilov, Mikoyan, Bulganin, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Suslov, Furtseva, Kirichenko, Aristov, Belyayev, Brezhnev

1959

Khrushchev, Mukhitdinov, Voroshilov, Mikoyan, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Suslov, Furtseva, Kirichenko, Aristov, Belyayev, Brezhnev

1960

Khrushchev, Mukhitdinov, Voroshilov, Mikoyan, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov, Suslov, Furtseva, Kirichenko, Aristov, Belyayev, Brezhnev

1961

Khrushchev, Mukhitdinov, Mikoyan, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Suslov, Furtseva, Aristov, Brezhnev, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Ignatov

1962

Kirilenko, Khrushchev, Mikoyan, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Suslov, Brezhnev

1963

Kirilenko, Khrushchev, Mikoyan, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Suslov, Brezhnev

1964

Kirilenko, Khrushchev, Shelepin, Chelest,, Mikoyan, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Shvernik, Kuusinen, Kozlov, Suslov, Brezhnev

1965

Kirilenko, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Mikoyan, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Shvernik, Suslov, Brezhnev

1966

Kirilenko, Pelshe, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Mikoyan, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Shvernik, Suslov, Brezhnev

1967

Kirilenko, Pelshe, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Suslov, Brezhnev

1968

Kirilenko, Pelshe, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Suslov, Brezhnev

1969

Kirilenko, Pelshe, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Suslov, Brezhnev

1970

Kirilenko, Pelshe, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Suslov, Brezhnev

1971

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Kulakov, Kunayev, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Scherbitsky, Suslov, Brezhnev

1972

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Shelepin, Chelest,, Mazurov, Kulakov, Scherbitsky, Suslov, Brezhnev, Kunayev, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin

1973

Kirilenko, Kulakov, Kunayev, Voronov, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Grechko, Gromyko, Suslov, Brezhnev

1974

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Shelepin, Mazurov, Kulakov, Kunayev, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Grechko, Gromyko, Suslov, Brezhnev

1975

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Shelepin, Mazurov, Kulakov, Kunayev, Polyansky, Podgorny, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Grechko, Gromyko, Suslov, Brezhnev

1976

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Kulakov, Kunayev, Polyansky, Podgorny, Mazurov, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Grechko, Gromyko, Suslov, Brezhnev

1977

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Mazurov, Kulakov, Kunayev, Brezhnev, Podgorny, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Gromyko, Suslov

1978

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Kulakov, Kunayev, Chernenko, Tikhonov, Brezhnev, Mazurov, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Gromyko, Suslov

1979

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Kunayev, Chernenko, Tikhonov, Brezhnev, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Gromyko, Suslov

1980

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Gorbachev, Kunayev, Chernenko, Brezhnev, Tikhonov, Kosygin, Scherbitsky, Andropov, Gromyko, Suslov

1981

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Gorbachev, Kunayev, Chernenko, Tikhonov, Scherbitsky, Andropov, Gromyko, Suslov, Brezhnev

1982

Kirilenko, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Gorbachev, Kunayev, Chernenko, Tikhonov, Aliev, Scherbitsky, Andropov, Gromyko, Suslov, Brezhnev

1983

Gorbachev, Solomentsev, Kunayev, Vorotnikov, Chernenko, Tikhonov, Grishin, Pelshe, Romanov, Ustinov, Aliev, Scherbitsky, Andropov, Gromyko

1984

Gorbachev, Solomentsev, Kunayev, Vorotnikov, Chernenko, Tikhonov, Romanov, Ustinov, Grishin, Aliev, Scherbitsky, Andropov, Gromyko

1985

Ryzhkov, Gorbachev, Solomentsev, Kunayev, Vorotnikov, Chernenko, Tikhonov, Chebrikov, Grishin, Aliev, Scherbitsky, Shevardnadze, Gromyko

1986

Ryzhkov, Chebrikov, Zaikov, Ligachev, Gorbachev, Solomentsev, Kunayev, Vorotnikov, Grishin, Aliev, Scherbitsky, Shevardnadze, Gromyko

1987

Ryzhkov, Nikonov, Chebrikov, Zaikov, Ligachev, Gorbachev, Solomentsev, Kunayev, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Aliev, Scherbitsky, Shevardnadze, Gromyko

1988

Ryzhkov, Nikonov, Chebrikov, Zaikov, Ligachev, Gorbachev, Solomentsev, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Medvedev, Scherbitsky, Shevardnadze, Gromyko

1989

Ryzhkov, Nikonov, Ligachev, Gorbachev, Kryuchkov, Maslyukov, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Chebrikov, Zaikov, Medvedev, Scherbitsky, Shevardnadze, Ivashko

1990

Ryzhkov, Dzasokhov, Burokyavicius, Ligachev, Gorbachev, Rubiks, Semyonova, Pogosyan, Sokolov, Medvedev, Frolov, Ivashko, Shevardnadze, Gumbaridze, Guren, Kryuchkov, Maslyukov, Vorotnikov, Slyunkov, Yakovlev, Polozkov, Shenin, Sillari, Stroyev, Yanayev, Malofeyev

1991

Yeremey, Dzasokhov, Burokyavicius, Amanbayev, Surkov, Gorbachev, Polozkov, Rubiks, Semyonova, Shenin, Sillari, Stroyev, Yanayev, Malofeyev, Pogosyan, Frolov, Ivashko, Gurenko, Sarkisyan, Annus, Karimov, Luchinsky, Makhkamov, Masaliyev, Mutalibov, Zaikov, Nazarbayev, Niyazov, Prokofyev,